About Us

Ein Pwrpas a’n Datganiad

Cafodd Asynnod Eryri ei sefydlu yn 2013 er mwyn hybu iechyd a lles pobl ac asynnod drwy weithio a cherdded o gwmpas amgylchedd lleol Gogledd Cymru. Ein cenhadaeth yw bod yn ganolfan sy’n rhagoriaethu mewn hybu iechyd a lles.

Amcanion Allweddol

Dylunio a chyflwyno gweithgareddau cynorthwyol gyda’r asynnod

O fewn y rhanbarth mae nifer o sefydliadau sy’n cefnogi unigolion sy’n agored i niwed . Mae’r cyfle’n bodoli i weithio mewn partneriaeth gyda’r sefydliadau yma er mwyn dylunio a darparu profiadau sydd wedi eu teilwra er lles yr unigolyn.

Darparu cyfleoedd i bobl gael cyswllt gyda’g asynnod

Mae’r dystiolaeth hyd yma yn dangos bod unigolion, grwpiau a theuleuoedd wedi elwa o amrywiaeth o gyfleoedd i dreulio amser gyda’r asynnod gan gynnwys teithiau cerdded a phrofiadau o amgylch y buarth.

Gwella lles asynnod lleol

Mae Asynnod Eryri yn ymwybodol o rôl hanfodol y sefydliadau elusennol mawr fel The Donkey Sanctuary , Freshfields a’r RSPCA sy’n hyrwyddo lles asynnod . Fodd bynnag , rydym yn cydnabod bod yna nifer o berchnogion hen a newydd yn y rhanbarth fyddai’n elwa o gymorth , arweiniad neu o gyfarfod ag unigolion eraill o’r un anian .

Datblygu tîm o wirfoddolwyr profiadol.

Mae Asynnod Eryri yn cydnabod bod gwirfoddolwyr yn cyfrannu mewn sawl ffordd a bod eu cyfraniad yn unigryw . Gall gwirfoddoli fod o fudd i ddefnyddwyr y gwasanaethau , staff, cymunedau lleol a’r gwirfoddolwyr eu hunain . Mae Asynnod Eryri yn gwerthfawrogi cyfraniad gwirfoddolwyr ac mae wedi ei ymrwymo i gynnwys gwirfoddolwyr mewn safleoedd sy’n briodol ac mewn ffyrdd sy’n annog, cefnogi a sy’n datblygu’r gwirfoddolwyr .

Beth mae pobl yn ei ddweud amdanom ni

” Yr wyf wedi gwneud ffrindiau da gyda Willow, rydym yn fets. ” , “Rwy’n edrych ymlaen at fy ymweliad nesaf ! “

Cafodd fy merch 12 mlwydd oed a mi ddiwrnod bendigedig gyda’r asynnod a Ruth o Asynnod Eryri. Cawsom ein trochi ym mhobpeth a chael llawer o amser un i un gyda’r asynnod. Cawsom ddiwrnod gwych a dangosodd Ruth i ni sut i frwsio, bwydo a carthu’r asynnod ac fe aethom a Nutmeg a Norman am dro. Roedd yn ddiwrnod i’w gofio ac yng ngeiriau fy merch “Yn ddiwrnod anhygoel”.